ฟาร์มตัวอย่าง

          สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ต่าง ๆ เมื่อทรงทราบว่าราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบอาชีพ ก็พระราชทานความช่วยเหลือโดยทรงมีพระราชดำริ ให้จัดตั้ง โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ เพื่อเป็นแหล่งจ้างแรงงาน แหล่งผลิตอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษและเป็นแหล่งเรียนรู้จาก การปฏิบัติจริง