สืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จพระบรมชนกนาถ
และสมเด็จพระบรมราชชนนี