เจ้าแห่งฟ้า
อัจฉริยภาพด้านการบิน

“เวหาน้อมก้มบังคมแทบเบื้องบาท สดุดีอาศิรวาท เจ้าฟ้าแห่งนักบิน”
“เจ้าฟ้านักบินขับไล่ ไอพ่น” พระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรี
ครั้งหนึ่งครูการบินที่ถวายงาน ๒ นาย เล่าว่า
“ทรงมีวินัยในหารฝึกบินอย่างยิ่ง...รวมทั้งทรงมีพระปรีชาสามารถ
พระวิริยะอุตสาหะ และความมุ่งมั่น”
“เจ้าแห่งนภา เจ้าแห่งนักบิน”