พระราชกรณียกิจ
และโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใส่พระทัยในวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎร ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นเลิศ ทางด้านการบิน การปกครอง ด้านการศึกษา การเกษตร การสาธารณสุข และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จาก พระปฐมบรมราชโองการ “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร ตลอดไป” สะท้อนถึงพระราชปณิธาน เพื่อสานต่อให้เกิดประโยชน์ สุขแก่ประชาราษฎร์ จึงสะท้อนออกมาให้เห็นอย่างเป็นประจักษ์ จากโครงการและพระราชกรณียกิจที่งดงามแก่ราษฎร์ของพระองค์

          เมื่อวันที่ ๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๑๘ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จ พระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร และทอดพระเนตรการสาธิตศิลป การป้องกันตัวณ บ้านปาเก๊ะ หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
          เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๒๐ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร โครงการระบายน้ำท่าพรุ โครงการระบายน้ำตอหลัง และโครงการ ระบายน้ำน้ำแบ่ง ซึ่งเป็นโครงการชลประทานตามพระราชดำริ ในเขตพื้นที่อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
          เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๒๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเสด็จ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไปทอดพระเนตรภูมิประเทศบริเวณบ้าน พิกุลทอง ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
          เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๒๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราช ดำเนินแทนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทรงเยี่ยมราษฎร ณ บ้านภูเขาทอง และสำนัก สงฆ์บ้านโต๊ะโมะ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
          เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๓๖ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการ ดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
          เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๓๙ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมบ้านยูโย จังหวัดนราธิวาส
          เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราช ดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ไปทอด พระเนตรและทรงเยี่ยมราษฎรโครงการหมู่บ้าน ปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ บ้านโคกไทรหมู่ที่ ๔ ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
          เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทอด พระเนตรฝายทดน้ำบ้านไอร์มาลอ อำเภอ จะแมะ จังหวัดนราธิวาส
พระราชกรณียกิจ
และโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ